CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KHÁNH BÌNH

Địa chỉ: Thửa đất số 1046,tờ bản đồ số 31,khu phố Long Bình,

phường Khánh Bình,Thị xã Tân Uyên,tỉnh Bình Dương,Việt Nam

Tel:0274 3652145 Fax:0274 3652125 Hotline: 0901 55 66 77

 

icon-sky   icon-yahoo   icon-maill  

Lĩnh vực kinh doanh

Ngaønh ngheà Saûn xuaát – Kinh doanh:

$1    

* Saûn xuaát Caáu kieän Beâ toâng ly taâm – BTLT ÖST

* Söûa chöõa cô khí – cheá taïo maùy.

* Xaây döïng daân duïng & coâng nghieäp.

* Vaän chuyeån haøng hoùa ñöôøng boä – ñöôøng soâng vaø ñöôøng bieån

* Cho thueâ xe caåu töø 10 taán – 60 taán.

* Xuaát nhaäp khaåu

9.png
2.png
5.png
7.png
14.png
1.png
10.png
8.png
12.png
16.png
17.png
18.png
4.png
22.png
19.png
20.png
11.png
21.png
6.png
13.png
15.png
3.png
Go to top