CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KHÁNH BÌNH

Địa chỉ: Thửa đất số 1046,tờ bản đồ số 31,khu phố Long Bình,

phường Khánh Bình,Thị xã Tân Uyên,tỉnh Bình Dương,Việt Nam

Tel:0274 3652145 Fax:0274 3652125 Hotline: 0901 55 66 77

 

icon-sky   icon-yahoo   icon-maill  

Giới thiệu công ty

 

Chaøo möøng Quyù Khaùch ñeán vôùi Trang Web cuûa Coâng ty Coå Phaàn Xaây Döïng Khaùnh Bình

 

Coâng ty Coå Phaàn Xaây Döïng Khaùnh Bình (KHANHBINH.,JSC) ñöôïc thaønh laäp theo giaáy pheùp ñaàu tö soá 4642/UB-KTTH do UÛy Ban Nhaân Daân tænh Bình Döông caáp, Giaáy pheùp Ñaêng Kyù Kinh Doanh soá 4602000837 do Sôû Keá Hoaïch Ñaàu Tö caáp ngaøy 07 thaùng 10 naêm 2003.

Vôùi phöông chaâm hoaït ñoäng: “CHAÁT LÖÔÏNG - UY TÍN – HIEÄU QUAÛ”, KHANHBINH.,JSC ñeán vôùi moãi coâng trình baèng moät tinh thaàn hôïp taùc cao ñoä, chuùng toâi luoân taïo moái quan heä chaët cheõ vôùi chuû ñaàu tö, phoái hôïp nhòp nhaøng vôùi caùc nhaø thaàu ñeå höôùng tôùi muïc ñích coát loõi laø cung caáp nhöõng saûn phaåm chaát löôïng cao, ñuùng tieán ñoä vôùi giaù caû hôïp lyù nhaát.

Vôùi Ban Laõnh ñaïo cuøng ñoäi nguõ kyõ sö coù hôn 20 naêm kinh nghieäm trong lónh vöïc saûn xuaát Caáu Kieän beâ toâng ly taâm, ñaëc bieät laø Coïc neàn moùng BTLT döï öùng löïc, AÙp duïng heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng ISO 9001-2015, Nhaø maùy saûn xuaát vôùi 11 daây chuyeàn saûn xuaát caáu kieän caùc loaïi cho coâng suaát treân 300 saûn phaåm / ngaøy, caùc chuûng loaïi saûn phaåm nhö Coïc BTLT ÖST ñöôøng kính töø D300 -> D500 (ñaït tieâu chuaån JIS A 5373 : 2016 do Toång Cuïc tieâu chuaån ño löôøng chaát löôïng caáp), Coáng BTLT D300 -> D2000 (phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa tieâu chuaån TCVN 9113-2012), coáng hoäp BTCT kích thöôùc leân ñeán 3m x 4m, Chuùng toâi ñaõ cung caáp cho caùc coâng trình treân khaép khu vöïc phía nam töø Bình Thuaän ñeán Baïc Lieâu, Caø Mau vaø ñöôïc Chuû ñaàu tö vaø ñôn vò tö vaán GS ñaùnh giaù cao veà chaát löôïng saûn phaåm cuõng nhö khaû naêng ñaùp öùng tieán ñoä thi coâng cuûa coâng trình.

KHANHBINH.,JSC luoân laéng nghe, tieáp thu yù kieán Quyù Khaùch haøng ñeå ngaøy caøng naâng cao chaát löôïng cuõng nhö ñaùp öùng cao nhaát caùc yeâu caàu hôïp lyù, xin hoan ngheânh taát caû khaùch haøng quan taâm ñaán saûn phaåm vaø hôïp taùc cuøng chuùng toâi.

                                        COÂNG TY COÅ PHAÀN XAÂY DÖÏNG KHAÙNH BÌNH

                                                                    Toång Giaùm Ñoác

                                             ÑAËNG BAÉC SÔN

Nhaø Maùy chính:

Đ/C: Thửa đất số 1046,TBĐ số 31,KP.Long Bình,P.Khaùnh Bình,TX.Taân Uyeân,Tænh Bình Döông.

Tel: 0274 – 365 2145.                  Fax: 0274 – 365 2125.

Hotline: 0901 55 66 77 -Mr.Nhơn

Nhaø Maùy Chi Nhaùnh:

AÁp Lyù Hoøa Hieäp, Xaõ Lyù Nhôn, huyeän Caàn Giôø, Tp. Hoà Chí Minh

Tel: 08 – 3874 8321            Fax: 08 – 6683 9980.

9.png
2.png
5.png
7.png
14.png
1.png
10.png
8.png
12.png
16.png
17.png
18.png
4.png
22.png
19.png
20.png
11.png
21.png
6.png
13.png
15.png
3.png
Go to top